random dragon white logo with title

white version of random dragon games logo with title on the right